Lo O, KCN Song Than I, Di An, Binh Duong Province

info@songthansteel.vn

1900 7256

tiếng việt

anh

Police company

TÌM KIẾM
Police company
1. Chế độ đối với người lao động
Chính sách lương và phụ cấp: Năm 2016 Công ty xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống thang lương ngạch bậc giúp thay đổi diện mạo Công ty, thu hút được nguồn lực chất lượng và cải thiện thu nhập cho người lao động, tạo động lực khuyến khích đội ngũ nhân sự làm việc tích cực hơn và ý thức trách nhiệm cao hơn.
Bên cạnh đó, Công ty cũng xây dựng các loại phụ cấp để tạo động lực, khuyến khích người lao động đến với Công ty và gắn bó với Công ty như: phụ cấp ăn trưa, phụ cấp thu hút, phụ cấp điện thoại, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp độc hại (bên cạnh việc phụ cấp bằng hiện vật),…
Chế độ bảo hiểm: Các chế độ bảo hiểm được Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và luôn điều chỉnh kịp thời mức lương tham gia bảo hiểm khi có sự thay đổi mức lương của Chính phủ. Ngoài ra, Công ty còn mua thêm bảo hiểm tai nạn 24/24 cho tất cả CB.CNV.
- Chính sách khen thưởng: Chính sách khen thưởng được áp dụng nhằm tạo động lực trong công tác cho CB.CNV, khuyến khích CB.CNV không ngừng nghiên cứu và đổi mới công nghệ, phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, gồm:
Thưởng lương tháng 13.
Thưởng nhân dịp các ngày lễ của đất nước.
Thưởng cá nhân, tập thể có thành tích công tác xuất sắc.
Thưởng sáng kiến cải tiến.
Thưởng cho CB.CNV có thành tích tiết giảm chi phí, tiêu hao nguyên liệu,
2. Chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
- Đạo tạo chuyên môn Quản lý sản xuất: để nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung, Công ty đã thuê đơn vị ngoài tổ chức đào tạo lớp Quản lý sản xuất cho các cán bộ quản lý. Sau khi kết thúc khóa đòa tạo, những cán bộ được Công ty cử tham gia đã áp dụng những kiến thức học được vào thực tế quy trình sản xuất tại Công ty và nâng cao được hiệu quả sản xuất, tổ chức công việc khoa học và hợp lý, cải tiến được nhiều yếu tố tồn tại trước đây.
- Ngoài ra, Công ty cũng tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho CB.CNV, đảm bảo an toàn khi triển khai sản xuất như khóa huấn luyện an toàn chung, an toàn thiết bị nâng hạ, an toàn hóa chất, an toàn điện,…
 "Nhân tài là nguyên khí của công ty. Nguyên khí thịnh thì công ty phát triển, nguyên khí suy thì công ty suy" chính vì vậy, Công ty luôn quan tâm, ưu tiên phát triển nguồn nhân lựcnhằm xây dựng một đội ngũ nhân sự vừa hồng vừa chuyên, đáp ưng yêu cầu phát triển ngày càng cao của Công ty.
Keys word: Police company,
Search
Other Information
;